Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานการให้บริการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   E-Service
   สายตรงนายก
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการจัดหา / จัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   คำสั่ง อบต.
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานการประชุมประจำเดือน
   ประกาศเผยแพร่ราคากกลาง
   ผลการผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(รายไตรมาส)
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพรงจระเข้
   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ - คนพิการ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
   กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562
   ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564  
น.ส.ดาราวรรณ พลประสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
(นายกเสียชีวิต)
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 4 ปีพ.ศ.2564 (ดู : 2)
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 7)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ดู : 20)
ตารางออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 22)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 16)
ขอความร่วมมือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพรงจระเข้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินยื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 24)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 224)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 168)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 162)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ.2564) (ดู : 12)
โครงการจัดอบรมเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัด่จ้างภาครัฐ (ดู : 38)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส (ดู : 64)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
 
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายเหนือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการถวายเทียนจำพรรษา ประจำปี 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หน.สป. นักพัฒนาชุมชน และ นายไพบูลย์ แก้วละเอียด มามอบถุงยังชีพและเงินสด 500 บาท ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากโควิด-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 221)
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ2563 (ดู : 144)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกไพรสวรรค์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วังหินลาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
    
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
   เลขที่ 110 หมู่ที่4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-582-869 โทรสาร : 075-582-867
   Copyright © 2019. www.pjk.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs