Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานการให้บริการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   E-Service
   สายตรงนายก
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการจัดหา / จัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   คำสั่ง อบต.
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานการประชุมประจำเดือน
   ประกาศเผยแพร่ราคากกลาง
   ผลการผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(รายไตรมาส)
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพรงจระเข้
   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ - คนพิการ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
   กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562
   ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 4 ปีพ.ศ.2564 (ดู : 2) 3 ธ.ค. 2564
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 7) 22 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ดู : 20) 8 ต.ค. 2564
ตารางออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 22) 1 ต.ค. 2564
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 16) 1 ต.ค. 2564
ขอความร่วมมือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพรงจระเข้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินยื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 24) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเรื่องให้ผู้รับประเมินภาษีป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลโพรงจระเข้ ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 17) 1 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ กองคลังจดหมายข่าว (ดู : 16) 1 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 12) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเรื่องการชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร (ดู : 10) 1 ต.ค. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 11) 1 ต.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ (ดู : 13) 1 ต.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 12) 1 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (ดู : 11) 30 ก.ย. 2564
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 36) 30 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 15) 23 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ,(เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 2 (แก้ไข) ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ.2564 (ดู : 24) 26 ส.ค. 2564
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ (ดู : 44) 6 ส.ค. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2564 (ดู : 46) 17 มิ.ย. 2564
ช่องทางการชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร (ดู : 62) 13 พ.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภดส1) (ดู : 42) 11 พ.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภดส3) (ดู : 51) 11 พ.ค. 2564
บัญชีกำหนดราคาทุนประเมินทรัพย์ที่ดิน (ดู : 51) 11 พ.ค. 2564
แจ้งเปล่ียนแปลงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ดู : 52) 5 พ.ค. 2564
การชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร (ดู : 73) 3 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าภาครัฐที่ประสงค์จะลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (ดู : 60) 29 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (ดู : 46) 9 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 (ดู : 43) 8 มี.ค. 2564
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผูบริหาร (ดู : 41) 4 มี.ค. 2564
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2564 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ จะได้กิจกรรมตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลโพรงจระเข้ที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 มาขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ได้ที่ อบต.โพรงจระเข้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 (ดู : 21) 26 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปีพ.ศ.2564 (ดู : 37) 11 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยแรกประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (ดู : 52) 9 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 60) 9 ก.พ. 2564
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 29) 1 ม.ค. 2564
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 41) 15 ธ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(ภดส3) (ดู : 33) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยกำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน (ดู : 70) 30 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 (ดู : 73) 9 ต.ค. 2563
ยืนแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 96) 5 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 (ดู : 72) 30 ก.ย. 2563
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย (ดู : 23) 28 ก.ย. 2563
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (ดู : 21) 28 ก.ย. 2563
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (ดู : 19) 28 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 103) 17 ก.ย. 2563
ฐานข้อมูลตลาด (ดู : 41) 1 ก.ย. 2563
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้ามะดย้อมด้วยสีธรรมชาติ สนใจสั่งซื้อสินค้า.หรือต้องการเรียนรู้ติดต่อ..คุณอมรรัตน์ ประธานกลุ่มหรือจำหน่ายประจำที่วังหินลาด ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 093-6564314 (ดู : 106) 18 ส.ค. 2563
สามล้อโยกบริการประชาชน (ดู : 74) 18 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 (ดู : 65) 18 ส.ค. 2563
ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ดู : 34) 14 ส.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลงครั้ง 2 พ.ศ.2563 (ดู : 96) 14 ก.ค. 2563
การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป (ดู : 108) 25 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ดู : 129) 25 มิ.ย. 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 101) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 97) 5 มิ.ย. 2563
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ดู : 104) 26 พ.ค. 2563
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง ครั้ง 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 109) 18 พ.ค. 2563
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ (ดู : 88) 10 พ.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (ดู : 120) 30 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 แก้ไขฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 (ดู : 130) 21 เม.ย. 2563
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2563 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ จะได้กิจกรรมตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลโพรงจระเข้ที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 มาขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ได้ที่ อบต.โพรงจระเข้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 (ดู : 23) 28 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
   เลขที่ 110 หมู่ที่4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-582-869 โทรสาร : 075-582-867
   Copyright © 2019. www.pjk.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs