Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานการให้บริการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   คำสั่ง อบต.
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานสถานะทางการเงิน
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
   กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ดู : 50) ธ.ค. 3105
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 (ดู : 4) 9 ต.ค. 2563
ยืนแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 15) 5 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 (ดู : 3) 30 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 17) 17 ก.ย. 2563
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้ามะดย้อมด้วยสีธรรมชาติ สนใจสั่งซื้อสินค้า.หรือต้องการเรียนรู้ติดต่อ..คุณอมรรัตน์ ประธานกลุ่มหรือจำหน่ายประจำที่วังหินลาด ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 093-6564314 (ดู : 23) 18 ส.ค. 2563
สามล้อโยกบริการประชาชน (ดู : 15) 18 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 (ดู : 11) 18 ส.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลงครั้ง 2 พ.ศ.2563 (ดู : 30) 14 ก.ค. 2563
การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป (ดู : 39) 25 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ดู : 39) 25 มิ.ย. 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 39) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 34) 5 มิ.ย. 2563
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ดู : 38) 26 พ.ค. 2563
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง ครั้ง 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 43) 18 พ.ค. 2563
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ (ดู : 14) 10 พ.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (ดู : 35) 30 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 แก้ไขฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 (ดู : 54) 21 เม.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (ดู : 60) 6 ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 18) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 17) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง นโยบายการบริหารความเลี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน (ดู : 45) 29 พ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ดู : 73) 21 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 (ดู : 51) 29 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 46) 17 ก.ย. 2562
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำเดือนกันยายน 2562 (ดู : 16) 13 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ดู : 14) 10 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ดู : 156) 9 ก.ย. 2562
สนามกีฬาภานในตำบลโพรงจระเข้ (ดู : 16) 14 ส.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 17) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เม.ย. 2562-มิ.ย.2562) (ดู : 48) 8 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ดู : 44) 8 ก.ค. 2562
กิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี (ดู : 42) 1 ก.ค. 2562
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 17) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 44) 11 มิ.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 15) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 42) 24 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ดู : 45) 23 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ดู : 43) 23 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ดู : 43) 23 พ.ค. 2562
ประกาศ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน-ภายนอก(IIT) (ดู : 44) 21 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ดู : 44) 30 เม.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 17) 29 มี.ค. 2562
ข้อมูลแหล่งน้ำ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 13) 15 มี.ค. 2562
รับสั่งทำเครื่องแกง-แกงไตปลาแห้งลำไห หมู่ที่3 ตำบลโพรงจระเข้ (ดู : 45) 3 มี.ค. 2562
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 18) 14 ก.พ. 2562
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 17) 6 ก.พ. 2562
โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย (ดู : 15) 10 ม.ค. 2562
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ดู : 16) 17 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้อง (ดู : 46) 29 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและรับโอน ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ๑๕๐ วัน นับตั้งตำแหน่งว่าง (ดู : 42) 21 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารว่าง (ดู : 48) 21 พ.ย. 2561
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ดู : 45) 21 พ.ย. 2561
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและรับโอน ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 42) 12 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 43) 4 ต.ค. 2561
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 48) 4 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 46) 19 ก.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับที่ 4(เพิ่มเติม) และเปลี่ยนแปลงฉบับที่3 (ดู : 45) 15 ส.ค. 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 45) 1 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับที่ 4(เพิ่มเติม) และเปลี่ยนแปลงฉบับที่2 (ดู : 47) 29 มิ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
   เลขที่ 110 หมู่ที่4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-582-869 โทรสาร : 075-582-867
   Copyright © 2019. www.pjk.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs