Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานการให้บริการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   คำสั่ง อบต.
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานสถานะทางการเงิน
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
   กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 55) 22 ธ.ค. 3106
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 43) 22 ธ.ค. 3106
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 61) 14 ธ.ค. 3105
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 63) 10 ธ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 5) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 14) 1 ต.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 13) 10 ส.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 13) 10 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (ดู : 24) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส (ดู : 28) 2 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 42) 13 พ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 48) 13 พ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 45) 13 พ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 34) 6 พ.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ดู : 48) 5 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน - คลองโพรงจระเข้ หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 58) 21 พ.ย. 2562
อกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่01/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน-ตลองโพรงจระเข้ หมู่ที่2 (ดู : 48) 20 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน - คลองโพรงจระเข้ หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 57) 20 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา (ดู : 55) 31 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 47) 8 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ดู : 66) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยสอใต้-หน้าควน(ตอน2)หมู่ที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 46) 23 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองชุมแสง-ทุ่งต้นตอ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 45) 23 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง ขนาด 12 ลบ.ม. (ดู : 46) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยสอใต้-บ้านหน้าควน (ตอนที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 14) 17 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีด สายหนองชุมแสง – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 43) 29 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีด สายหนองชุมแสง – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 43) 29 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยสอใต้ – หน้าควน (ตอน2) หมู่ที่4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 44) 27 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยสอใต้ – หน้าควน (ตอน2) หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 45) 27 มี.ค. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 42) 21 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งสาไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 8 ต้น หมู่ที่ 2 (ดู : 44) 14 มิ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายห้วยสอใต้-หน้าควน หมู่ที่ 4 (ดู : 45) 20 เม.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบบรทุก(ดีเชล) ขนาด ๖ ตัว ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ดู : 47) 8 มิ.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบบรทุก(ดีเชล) ขนาด ๖ ตัว ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ดู : 44) 10 พ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสารณะชนิดเสากลมเรียวสูง 9 เมตร แบบกิ่งเดียว หมู่ที่ 2,4 (ดู : 44) 28 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ (ดู : 45) 26 พ.ย. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน2โครงการ (ดู : 43) 11 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟสาธารณะชนิดเสากลมเรียวสูง 9 เมตร แบบกิ่งเดียว หมู่ที่2,5 และหมู่ที่ 6 (ดู : 44) 16 มี.ค. 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 41) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
   เลขที่ 110 หมู่ที่4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-582-869 โทรสาร : 075-582-867
   Copyright © 2019. www.pjk.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs