Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานการให้บริการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   E-Service
   สายตรงนายก
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการจัดหา / จัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   คำสั่ง อบต.
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานการประชุมประจำเดือน
   ประกาศเผยแพร่ราคากกลาง
   ผลการผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(รายไตรมาส)
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพรงจระเข้
   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ - คนพิการ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
   กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562
   ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 224) 22 ธ.ค. 3106
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 168) 22 ธ.ค. 3106
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 162) 14 ธ.ค. 3105
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ.2564) (ดู : 12) 6 ต.ค. 2564
โครงการจัดอบรมเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัด่จ้างภาครัฐ (ดู : 38) 5 ส.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส (ดู : 64) 16 เม.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 72) 7 เม.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 87) 7 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 92) 10 ม.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 147) 10 ธ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 104) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 104) 1 ต.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 92) 10 ส.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 88) 10 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (ดู : 105) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส (ดู : 101) 2 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 141) 13 พ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 117) 13 พ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 120) 13 พ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 97) 6 พ.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ดู : 117) 5 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน - คลองโพรงจระเข้ หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 127) 21 พ.ย. 2562
อกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่01/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน-ตลองโพรงจระเข้ หมู่ที่2 (ดู : 106) 20 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน - คลองโพรงจระเข้ หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 121) 20 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา (ดู : 122) 31 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 119) 8 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ดู : 178) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยสอใต้-หน้าควน(ตอน2)หมู่ที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 122) 23 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองชุมแสง-ทุ่งต้นตอ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 111) 23 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง ขนาด 12 ลบ.ม. (ดู : 125) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยสอใต้-บ้านหน้าควน (ตอนที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 69) 17 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีด สายหนองชุมแสง – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 104) 29 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีด สายหนองชุมแสง – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 129) 29 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยสอใต้ – หน้าควน (ตอน2) หมู่ที่4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 125) 27 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยสอใต้ – หน้าควน (ตอน2) หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 106) 27 มี.ค. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 113) 21 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งสาไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 8 ต้น หมู่ที่ 2 (ดู : 113) 14 มิ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายห้วยสอใต้-หน้าควน หมู่ที่ 4 (ดู : 104) 20 เม.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบบรทุก(ดีเชล) ขนาด ๖ ตัว ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ดู : 120) 8 มิ.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบบรทุก(ดีเชล) ขนาด ๖ ตัว ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ดู : 125) 10 พ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสารณะชนิดเสากลมเรียวสูง 9 เมตร แบบกิ่งเดียว หมู่ที่ 2,4 (ดู : 108) 28 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ (ดู : 104) 26 พ.ย. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน2โครงการ (ดู : 109) 11 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟสาธารณะชนิดเสากลมเรียวสูง 9 เมตร แบบกิ่งเดียว หมู่ที่2,5 และหมู่ที่ 6 (ดู : 109) 16 มี.ค. 2558
ประกาศ เปิดเผยราคากลาาง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 5) ธ.ค.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (กรกรฏาคม - กันยายน 2564) (ดู : 7) ธ.ค.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (กรกรฏาคม - กันยายน 2564) (ดู : 7) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 15) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 15) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 18) ธ.ค.
ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ดู : 39) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 102) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
   เลขที่ 110 หมู่ที่4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-582-869 โทรสาร : 075-582-867
   Copyright © 2019. www.pjk.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs